حمید رضا بامداد

hr_bamdad@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
فارس - آباده طشک
استادیار
ریاضی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI4 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(كاربردي) انديس استرادا و انرژي گراف هاي نانو ساختاري   ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :