حمید رضا جلیلیان

*****
*****
کرمانشاه - کرمانشاه
استادیار
مدیریت