حسن عباسی حسین آبادی

abasi.1374@yahoo.com
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
تهران - شهر ری
دانشیار
الهیات
شهید بهشتی دکترافلسفه و حکمت اسلامی13811388
آموزشیدانشگاه پیام نورهیئت علمی و دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی13881399
آموزشیدانشگاه پیام نورهیئت علمی و دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی13881401
داخل دانشگاهی1 مورد مشاهده
فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی3 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی29 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه3 مورد مشاهده
حکمت مشاء 21394تالیف 
حکمت مشاء11396تالیفدانشگاه پیام نور
حکمت مشاء11396تالیفدانشگاه پیام نور
(بنيادي) تحليل معناشناختي اوصاف خدا در انديشه كلامي علامه حلي بر اساس كتاب كشف المراد کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :