حسن فراتی

hassan.forati@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
سمنان - دامغان
استادیار
مدیریت دولتی
پیام نور دامغانکارشناسیمدیریت دولتی13771381
پیام نور تهرانکارشناسی ارشدمدیرت دولتی - منابع انسانی13831385
کرالا هندوستاندکتریمدیریت13871390
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
نشریات یا مجلات فاقد نمایه2 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :