حسن زارعی

Hnzarei@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
همدان - همدان
استادیار
ریاضی
بوعلی سینا همدانکارشناسیریاضی محض13791383
صنعتی امیرکبیرکارشناسی ارشدریاضی کاربردی13831385
دانشگاه فردوسی مشهددکتریریاضی کاربردی13861391
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
داخل دانشگاهی1 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها5 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI6 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی4 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه11 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(ساير موارد) يك روش بهينه سازي بر پايه رتبه بندي مورچگان براي مسئله مسيريابي وسيله نقليه همراه با دريافت و تحويل همزمان كالا   ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :