حسن حکمت نیا

hekmatnia@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
یزد - اشکذر
دانشیار
جغرافیا
دانشگاه اصفهاندکترای تخصصیجغرافیا و برنامه ریزی شهری13761383
دانشسرای عالی یزدلیسانسجغرافیا6568
دانشگاه شهید بهشتیفوق لیسانسجغرافیای انسانی6972
اجراییدانشگاه پیام نور استان یزد مرکز تفتمعاونت دانشگاه13831384
اجراییدانشگاه پیام نور استان یزد مرکز رضوانشهر صدوقریاست دانشگاه13841388
آموزشیدانشگاه پیام نور استان یزدمدیر گروه اقتصاد و علوم اجتماعی13881390
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی4 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه2 مورد مشاهده
کاربرد مدل در جغرافیابا تاکید بر برنامه ریزی شهری و ناحیه ای1390تالیفعلم نوین
اصول و روشهای برنامه ریزی شهری1385تالیفمفاخر یزد
توریسم ساحلی1394تالیفانتشارات آزاد تهران
(كاربردي) ارزيابي درجه فشردگي و گستردگي توسعه شهري شهرهاي مناطق خشك (مطالعه موردي : شهر يزد   ناظر علمی :
(كاربردي) سنجش پايداري محلات شهري ايلام با تاكيد بر عدالت جغرافيايي 1391.03.28 1391.08.29ملكي پور موسي ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي و تحليل فضايي كانون هاي جرم خيز در سطح محلات شهريزد 1390.06.06 1391.02.11  ناظر علمی :
(كاربردي) برنامه ريزي مسكن شهر اشكذربارويكرد توسعه پايدار 1390.08.18 1391.02.11  ناظر علمی :
(كاربردي) سازماندهي فضايي شبكه شهري استان يزد 1390.12.28 1391.02.11  ناظر علمی :
(بنيادي) تحليل تحقق تعادل فضايي در توزيع خدمات شهري (موردمطالعه مناطق سه گانه شهر يزد 1393.09.17 1393.12.11  ناظر علمی :
(بنيادي) بررسي بافت فرسوده شهري در برابر زلزله مطالعه موردي منطقه 2 و 3 شهر يزد 1393.03.28 1393.07.14  ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :