دکتر سپیده حاتمی

s_hatami@pnu.ac.ir
09383351063
modirane@gmail.com
s_hatami@pnu.ac.ir
مديريت منابع انسانی
بوشهر - بندر کنگان
استادیار
مدیریت
تهران-پرديس قمكارشناسيمديريت دولتي13821386
شهيد بهشتيكارشناسي ارشدمديريت دولتي13861389
علامه طباطبائيدكتريمديريت دولتي13921399
آموزشیدانشگاه پيام نور مركز بندر كنگانعضو هيأت علمي13911401
اجراییدانشگاه پيام نور جمسرپرست13951397
فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی2 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها5 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی5 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه14 مورد مشاهده
تحلیل های آماری به کمک نرم افزار اس پی اس اس1391ترجمهكتيبه ناجي
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مسلط به تحليل هاي اماري در نرم افزارهاي مربوط به رشته مديريت
تحليل با نرم افزار آماري spss
تحليل با نرم افزار اماري ليزرل
تحليل با نرم افزار اماري آموس
تحليل با نرم افزار آماري pls
انجام تحليل هاي فازي اعم از دلفي عادي-دلفي فازي-تاپسيس عادي-تاپسيس فازي-ahpعادي- ahp فازي - شانون
كارگاه هاي آموزشي مرتبط با مديريت منابع انساني
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :