حسین درخشان آقکند

ADerakhshan@pnu.ac.ir
https://cv.pnu.ac.ir/AuthenticatedUsers/Setting/CommunicationSetting
مديريت كاربري اراضي شهري
آذربایجان شرقی - هشترود
استادیار
جغرافیا
دانشگاه تبریزکارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری 13771381
دانشگاه تربیت مدزس کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری 13811384
دانشگاه اصفهان دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری 13841390
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی2 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه9 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(كاربردي) مطالعه امكان سنجي توسعه گردشگري و طبيعت گردي شهرستان هشترود کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :