حسین محمدزاده

h.m@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
[نظریه های جامعه شناسی، ادبیات
کردستان - کامیاران
دانشیار
جامعه شناسی
دانشگاه علوم پزشکی کردستانکارشناسیپرستاری13681372
علامه طباطباییکارشناسی ارشدجامعه شناسی13781380
دانشگاه علامه طباطباییدکتریجامعه شناسی سیاسی13851390
مدیریتیبیمارستان الله اکبر مریوانمسئول ccu13761378
مدیریتیبیمارستان الله اکبر مریوانسوپروایزر13781380
مدیریتیبیمارستان الله اکبر مریوانمسئول اورژانس13811381
اجراییدانشگاه علوم پزشکی کردستانکارشناس پژوهش13831385
اجراییدانشگاه علوم پزشکی کردستانمدیر داخلی مجله دانشگاه علوم پزشکی کردستان13871387
اجراییدانشگاه پیام نور استان کردستان مدیر پژوهش و کار آفرینی 13911393
اجراییدانشگاه پیام نور استان کردستانمدیر نظارت13931395
مقالات منتشر شده در نشریات ISI2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه9 مورد مشاهده
جامعه شناسی قومیت1391ترجمهجهاد دانشگاهی تهران
سی وتار له سه ر ئه ده بیاتی کوردی1394ترجمهانتشارات علمی کالج
راهنمای عملی برای پژوهشگران سلامت1393ترجمهجهاد دانشگاهی
ده و له ت و کو مه لگای مه ده نی1394ترجمهانتشارات علمی کالج
پژوهشنامه1384تالیف 
(كاربردي) بررسي اپيدميولوژيك گواتر فشار خون و قند خون و عوامل اجتماعي مرتبط در دانش آموزان دبيرستاني شهر سنندج در سال 1390 1391.01.15 1391.12.28  ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي زمينه هاي تاريخي و اجتماعي موثر بر فعال شدن شكاف قومي در ايران 1392.04.29 1392.07.30  ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي نگرش جوانان به هويت قومي در استان كردستان 1391.03.01 1391.12.30کارفرماي طرح: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي عوامل موثر بر ذهنيت واگرايي بر بستر جغرافيايي سياسي استان كردستان 1391.08.01 1392.06.19کارفرماي طرح: نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي رابطه سانتراليزم و حوزه عمومي در تاريخ معاصر 1393.05.04 1394.07.08  ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :