حسین توللی

tavallali@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
فارس - شیراز
استاد
شیمی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
داخل دانشگاهی1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI32 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS19 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه126 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(بنيادي) پيش تغليظ و اندازه گيري گونه هاي يوني به روشهاي جداسازي در نمو.نه هاي حقيقي 1390.12.08 1391.04.31  ناظر علمی :
(بنيادي) طراحي سيستمهاي گيرنده رنگزاي گزينش پذير شيميايي در مخلوط حلالي و يا غشاء تري استيل سلولز براي شناسايي و اندازه گيري برخي كاتيونها و آنيونها 1391.03.02 1391.04.04  ناظر علمی :
(بنيادي) تهيه آلوميناي پوشيده شده از نانوذرات مغناطيسي براي استخراج برخي از عناصر سمي موجود در نمونه هاي آب محيط زيستي بر اساس فاز جامد 1388.12.24 1390.02.01  ناظر علمی :
(بنيادي) اندازه گيري اسپكتروفلوريمتري مقادير كم داروها در فرمولهاي دارويي 1389.12.11 1390.03.05  ناظر علمی :
(بنيادي) استفاده از روشهاي رنگ سنجي براي اندازه گيري گونه هاي مختلف به وسيله اسپكتروفتو متر 1392.06.12 1392.07.13کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(بنيادي) اندازه گيري همزمان چند گونه با روشهاي اسپكتروسكوپي در نمونه هاي حقيقي 1392.06.12 1392.07.13کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(بنيادي) اندازه گيري گونه هاي مختلف با استفاده از سنسورهاي طراحي شده 1393.03.19 1393.06.10  ناظر علمی :
(بنيادي) اندازه گيري همزمان يونهاي فلزي به روش استخراج فاز جامد 1393.03.19 1393.06.10  ناظر علمی :
(بنيادي) طراحي اپتد قلع و كاربرد آن در نمونه هاي حقيقي 1388.04.23 1388.08.26  ناظر علمی :
(بنيادي) اندازه گيري اسپكتروفوتومتري همزمان ماينوكسيديل و ايزونيازيد به روش افزايش استاندارد نقطه HPSAM در فرمهاي دارويي 1387.01.27 1388.05.01  ناظر علمی :
(بنيادي) پيش تغليظ و اندازه گيري برخي از عناصر فلزي با استفاده از جاذب كربن نانوتيوب به روش استخراج فاز جامد- اسپكترومتري جذب اتمي شعله 1388.12.24 1389.10.27  ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :