حسین وصال

vesal@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
فارس - لار
مربی
مدیریت بازرگانی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
آموزشیفارسریاست مرکز - هیئت علمی 13871401
داخل دانشگاهی1 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها6 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه3 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(كاربردي) بررسي بازاريابي سبز بررفتار خريدمصرف كنندگان (مطالعه موردي بر روي كالاهاي لوازم خانگي داراي برچسب انرژي در شهرستان لار) وصال محسن ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :