رضا حاجی حسینی

hosseini@pnu.ac.ir
hosseini@pnu.ac.ir
reza_hajihosseini@yahoo.com
تهران - تهران
استاد
زیست شناسی
بنگلورلیسانسشیمی فیزیک19881992
ولز-انگلستانفوق لیسانسبیوشیمی19931994
ولز انگلستاندکتری تخصصیبیوشیمی19941998
اجراییدانشگاه پیام نور مدير گروه زيست شناسي 13801381
اجراییدانشگاه پیام نور معاون دانشكده علوم 13811382
اجراییدانشگاه پیام نوررئیس مرکز تهران13821385
اجراییدانشگاه پیام نور مدير توليد و مواد تجهيزات آموزشي 13851386
مدیریتیدانشگاه پیام نورمعاون فناوری اطلاعات دانشگاه13861390
اجراییدانشگاه پیام نور مدیر آزمایشگاه های ملی و قطبی 13901393
اجراییدانشگاه پیام نورمدیر کل فناوری اطلاعات13931394
اجراییدانشگاه پیام نوررئیس مرکز تهران شرق13941397
مدیریتیدانشگاه پیام نورمدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت13971399
اجراییدانشگاه پیام نور سازمان مرکزیرئیس مرکز انتشارات13991400
فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی9 مورد مشاهده
مدیر مسئول، سردبیر و یا عضویت در هیات تحریریه مجلات علمی - پژوهشی معتبر2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC25 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI48 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS7 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی77 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه52 مورد مشاهده
متابولیسم گیاهی1385تالیفدانشگاه پیام نور
آنزیمولوژی1389تالیفدانشگاه پیام نور
بیوشیمی هورمون ها1400تدویندانشگاه پیام نور
نگارش متون علمی1387تدویندانشگاه پیام نور
کاربرد کامپیوتر درعلوم زیستی1384تالیفدانشگاه پیام نور
کنترل متابولیسم1391تالیفدانشگاه پیام نور
بیوشیمی1390تالیفدانشگاه پیام نور
(كاربردي) بررسي ارتباط بين سرمي كلسيم و منيزيم با آديپونكتين در زنان با پلي سيستيك سندرم تخمداني و گروه شاهد آنها شريفي فرانك ، مظلومي سحر ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي ميزان آنزيم سيتوكروم پي 450 اكسيداز در آنوفل استيفنسي مهمترين ناقل مالاريا در جنوب ايران 1386.04.14 1387.12.19باصري حميد رضا ، مونا ابوالحسني کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي جذب عناصر فلزات سنگين و مكانيسمهاي مقاومت گياهان در خصوص حذف آلودگيها 1382.01.18 1385.02.24قربانلي مه لقا کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي سطح پلاسمايي آديپونكتين در زنان با تخمدان پلي سيستيك و بدون پلي سيستيك شريفي فرانك کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي جهش هاي ژن پژواكين (دي ان اف بي 59( و ارتباط آن با ناشنوايي در استان چهار محال بختياري هاشم زاده مرتضي کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي ميزان ماتريكس متالوپروتئينهاي 1 و 2 و 8 و 9 و مهار كننده هاي ماتريكس متالوپروتئيناز 1 و 2 در نمونه بافت پوست مصدومين شيميايي نادري مصطفي ، قادري م ، شهرتي مجيد کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي ميزان ماتريكس متالوپروتئينهاي 1 و 2 و 8 و 9 و مهار كننده هاي ماتريكس متالوپروتئيناز 1 و 2 در نمونه اشك مصدومين شيميايي 1388.04.25 1389.09.28شهرتي مجيد ، نادري مصطفي ، اسفندياري مالك اشتر کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي عملكرد پروتئين نو تركيب تي جي اي اف ال واي و تهيه آنتي بادي آن حيدري اسفنديار کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
متخصص HPLC و آنزیمولوژیست
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :