حسین سجادیان

hssajadian@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
کرمان - انار
استادیار
علوم کشاورزی
دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجانکارشناسی مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی13791383
دانشگاه گیلان کارشناسی ارشدمهندسی کشاورزی- علوم باغبانی13831385
دانشگاه هرمزگاندکتریمهندسی کشاورزی- علوم باغبانی13941398
آموزشیدانشگاه پیام نور استان کرمان واحد انارهیات علمی1387 
مدیریتیدانشگاه پیام نور استان کرمان واحد کشکوییهسرپرست دانشگاه13931395
مدیریتیدانشگاه پیام نور استان کرمان واحد اناررئیس واحد13991401
مقالات منتشر شده در نشریات ISI3 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی5 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه29 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(كاربردي) بررسي اثرات نيترات كلسيم، سولفات كلسيم و محلول پاشي كلسيم بر عارضه لكه پوست استخواني و برخي خصوصيات كمي و كيفي ميوه در پسته رقم اكبري 1389.01.25 1390.09.01  ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي اثرات مصرف اسيد هيوميك بر رشد دانهال هاي بذري پسته   ناظر علمی :
(بنيادي) اثر اسيد سيتريك و اسيد آسكوربيك بر ميزان جذب پتاسيم و ارزيابي خصوصيات كمي و كيفي ميوه پسته در رقم كله قوچي   ناظر علمی :
(كاربردي) اثرات كودهاي آلي بر خصوصيات كمي و كيفي ميوه و ميزان عناصر غذايي برگ پسته در رقم اكبري 1390.01.31 1390.12.01  ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :