هوشنگ ناصری راد

hgnaseri@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
ایلام - ایلام
استادیار
علوم کشاورزی
دانشگاه شهید چمران کارشناسیمهندسی کشاورزی -زراعت و اصلاح نباتات13761380
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجردکارشناسی ارشدمهندسی کشاورزی- اصلاح نباتات13801383
دانشگاه فردوسی مشهددکتری تخصصیمهندسی کشاورزی- زراعت-اکولوژی گیاهان زراعی13921398
مدیریتیدانشگاه پیام نور استان ایلاممدیر آموزش و کاربر ارشد دانشگاه پیام نور واحد چوار13861390
اجراییدانشگاه پیام نور استان ایلاممدیر گروه رشته کشاورزی پیام نور استان ایلام13861390
آموزشیدانشگاه پیام نور مرکز ایلامعضو شورای پژوهشی دانشگاه پیام نور استان ایلام13901392
اجراییدانشگاه پیام نور استان ایلاممدیر گروه فنی مهندسی و کشاورزی پیام نور استان ایلام13901392
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی9 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه32 مورد مشاهده
شیوه های ارزشیابی فعالیت های ترویجی با تاکید بر محصول گندم1391تالیف 
(كاربردي) بررسي تنوع ژنتيكي صفات زراعي و كيفي ژنوتيپ هاي گلرنگ بهاره در منطقه ايلام   ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي اثر تراكم گياهي بر عملكرد و اجزاء عملكرد ارقام گندم دوروم تحت شرايط آبي در منطقه ايلام کارفرماي طرح: پيام نور - مركز ايلام ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي كاربرد نانوكمپلكس آهن بر خصوصيات كمي ژنوتيپ هاي لوبيا چيتي تحت تلقيح بكتري هاي ريزوبيوم در شرايط آب و هوايي گرم و خشك   ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي تاثير باكتري هاي آزادزي تثبيت كننده نيتروژن بر عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام ذرت در منطقه ايلام کارفرماي طرح: پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي فلور منطقه حفاظت شده قلارنگ و مانشت در استان ايلام کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي عوامل مشاركت فعال مجريان در طرح تعادل دام و مرتع   ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :