مجتبی نادری

mojtaba.naderi@pnu.ac.ir
https://www.linkedin.com/in/mojtaba-naderi-1b2935a1/
https://www.researchgate.net/profile/Mojtaba_Naderi2
https://scholar.google.com/citations?hl=&user=m-bbiAcAAAAJ
هرمزگان - قشم
استادیار
مهندسی و فناوری کشاورزی
دانشگاه زابلکارشناسیمهندسی منابع طبیعی-شیلات8286
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباسکارشناسی ارشدمهندسی منابع طبیعی-شیلات8789
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگاندکتریبوم شناسی آبزیان9296
دانشگاه ویگو، کشور اسپانیافرصت مطالعاتیبوم شناسی آبزیان9596
آموزشیدانشگاه پیام نور مرکز بین الملل قشمهیات علمی139400
مدیریتیدانشگاه پیام نور مرکز بین الملل قشممعاون مرکز13961397
مدیریتیدانشگاه پیام نور مرکز مینابرئیس مرکز13981401
مدیر مسئول، سردبیر و یا عضویت در هیات تحریریه مجلات علمی - پژوهشی معتبر2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI7 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی12 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه1 مورد مشاهده
طبقه بندی استاندارد اکولوژیک زیستگاه های ساحلی و دریایی با مدل CMECS1399تالیفدانشگاه پیام نور
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :