ساره رحمانیان

sarehrahmanian@pnu.ac.ir
09177911068
https://cv.pnu.ac.ir/AuthenticatedUsers/Setting/CommunicationSetting
فارس - جهرم
مربی
مدیریت
دانشگاه یاسوجکارشناسیفیزیک حالت جامد13801384
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیکارشناسی ارشدمدیریت صنعتی13851388
اجراییایران خودروممیزی13861388
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها3 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :