ساناز شفیعی

*****
*****
اصفهان - شهرضا
استادیار
مدیریت فناوری اطلاعات