حسین یزدانی احمد آبادی

h_yazdani@pnu.ac.ir
09384040656
hyazdani45@yahoo.com
تهران - تهران
دانشیار
دانشکده علوم انسانی
شهید باهنر کرمانکارشناسیزبان و ادبیات فارسی13651369
فردوسی مشهدکارشناسی ارشدزبان و ادبیات فارسی13701373
فردوسی مشهددکتری-زبان و ادبیات فارسی13751387
پیام نورکارشناسیحقوق13891394
علامه طباطباییکارشناسی ارشدحقوق عمومی13901391
آموزشیدانشگاه پیام نورمدرس و عضو هیات علمی13701400
آموزشیدانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانمدرس مدعو13711377
آموزشیدانشگاه آزاد اسلامی واحد زرندمدرس مدعو13711376
آموزشیدانشگاه ولی عصر رفسنجاندانشجوی بورسیه دکتری13781380
مدیریتیدانشگاه پیام نوررئيس واحد زرند13801386
مدیریتیدانشگاه پیام نوررئيس كتابخانه و منابع يادگيري استان كرمان13871388
مدیریتیدانشگاه پیام نوررئيس واحد بومهن13881388
آموزشیدانشگاه شهید باهنر کرمانمدرس مدعو13881390
مدیریتیدانشگاه پیام نورمدير گروه آموزشي، پژوهشي ادبيات فارسي و عربي استان تهران13931394
مدیریتیدانشگاه پیام نورمعاون مركز سنجش و آزمون13931395
مدیریتیدانشگاه پیام نورمديركل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر13951400
مدیریتیدانشگاه پیام نورمدیر مسؤول نشریه مطالعات داستانی13971400
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی7 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه2 مورد مشاهده
ادبیات نمایشی در ایران (با تکیه بر ادبیات آیینی)1395تالیفنوید حکمت
ادبیات داستانی عامه1395تالیفچاپ دوم نشر روزگار
قصه شناسي1399تالیفدانشگاه پیام نور
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :