جعفر امامی پور

j.emamipour@pnu.ac.ir
09184629073
j.emamipour@gmail.com
Image retrieval- Data Science-Artificial Intelligence
ایلام - ایلام
مربی
مهندسی کامپیوتر
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اجراییدانشگاه پیام نورمدیر فناوری اطلاعات استان13951396
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه11 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(كاربردي) بررسي و مقايسه سه روش اندازه گيري شباهت UFM ، Fuzzy Inclusion ، روش واگرايي K-L به منظور نزديكي به ادراك انساني در سيستم هاي بازيابي تصوير   ناظر علمی :
(كاربردي) مطالعه ضريب وزني اينرسي در حركت دسته جمعي پرندگان   ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي و مقايسه روشهاي اندازه گيري شباهت در سيستمهاي بازيابي تصوير   ناظر علمی :
برنامه نویسی
زبان انگلیسی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :