*****
*****
دانشگاه پیام نور
استادیار
مهندسی صنایع