جواد پاک سیما

paksima@ymail.com
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
دانشگاه پیام نور استان یزد
مربی
کامپیوتر
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه4 مورد مشاهده
تحلیل وطراحی الگوریتمها1391تالیف 
(كاربردي) طراحي يك الگوريتم هوشمند براي برنامه ريزي كلاسهاي دانشگاه پيام نور   ناظر علمی :
(بنيادي) طراحي يك تستر براي بخش رتبه بندي موتور جستجوي پارسي جو   ناظر علمی :
(كاربردي) طراحي الگوريتمي براي جستجوي عبارت   ناظر علمی :
(بنيادي) بهينه سازي الگوريتم هاي جستجو در جستجوگرها   ناظر علمی :
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  

 
موضوع پیام :  
متن پیام :