جواد بهمنی

*****
*****
فارس - سروستان
دانشیار
فیزیک