جواد شکرریز

Javadshekarriz@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اصفهان - آران و بیدگل
استادیار
مدیریت بازرگانی
ازاد کاشانکارشناسی حسابداری7680
ازاد نراقکارشناسی ارشد مدیریت دولتی8083
اصفهاندکتریمدیریت بازرگانی9398
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی1 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه7 مورد مشاهده
ارزشیابی آموزشی1390تالیف 
کتاب راهنمای علمی مدیریت زمان تالیف 
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :