دکتر کامران جباری

kamranjabari@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
فلسفه تعلیم وتربیت، جامعه شناسی آموزش و پرورش، تربیت دینی
آذربایجان غربی - ارومیه
استادیار
علوم تربیتی
دانشگاه ارومیهکارشناسی علوم تربیتی-مدیریت و برنامه ریزی آموزشی13761380
دانشگاه علامه طباطباییکارشناسی ارشدبرنامه ریزی درسی13801382
دانشگاه تربیت مدرسدکتریفلسفه تعلیم وتربیت13821387
اجراییدانشگاه پیام نور معاونت مرکز میاندوآب13891391
اجراییدانشگاه پیام نور عضو شورای گروه علوم تربیتی13891395
اجراییدانشگاه پیام نور مسوول کمیته مشاوره مرکز میاندوآب13901395
اجراییدانشگاه پیام نور عضو شورای نظارت وارزیابی دانشگاه پیام نور استان13901395
اجراییدانشگاه پیام نور عضو شورای پزوهشی استان(در سه دوره متوالی)13901395
اجراییدانشگاه فرهنگیانسرپرست پردیس شهید رجایی ارومیه13911392
اجراییدانشگاه پیام نور مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان آذربایجانغربی13921394
اجراییدانشگاه ارومیهعضو شورای نظارت وارزیابی آموزش عالی استان آذربایجانغربی13921395
اجراییدانشگاه پیام نور معاونت دانشگاه پیام نور استان آذربایجانغربی1394 
اجراییپیام نوررییس استان آذربایجان غربی13971401
مقالات منتشر شده در نشریات ISC1 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :