کامران نظری

kamrannazari@pnu.ac.ir
09188340156
kamrannazari@pnu.ac.ir
https://scholar.google.com/citations?user=MB4d6HkAAAAJ
حوزه منابع انسانی،بارزگانی، رفتاری
کرمانشاه - سرپل ذهاب
استادیار
مدیریت
تماس09188340156
ازاد اصفهانکارشناسیمدیریت بانکداری13751379
ازاد ملایرارشدمدیریت بازرگانی13821384
پیام نورکارشناسیمدیریت بازرگانی13941395
خوارزمیدکتریمدیریت دولنی13961399
آموزشیسرپل ذهابعضو علمی13871401
اجراییدانشگاه پیام نور قصرشیرینرییس13901401
فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI8 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS9 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی9 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی6 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه72 مورد مشاهده
مدیریت منابع انسانی1397ترجمهبنیان کودک
مبانی سازمان و مدیریت1390تالیفسخنوران
مدیریت استعداد و جانشین پروری1394تالیفسخنوران
نگرش های شغلی1390تالیفسخنوران
مبانی روش تحقیق در علوم انسانی1394تالیفسخنوران
(كاربردي) تاثير فرهنگ كار بر بهره وري نيروي انساني دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه   ناظر علمی :
(كاربردي) تاثير ويزگي هاي فردي منابع انساني بر بهره وري كاركنان کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) تاثيرهوش فرهنگي بر عملكرد كاركنان دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
spss, amos, liser
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :