کاوه قادری

tekosh.gh@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
کردستان - سقز
مربی
حسابداری
دانشگاه کردستانکاردانیحسابداری13801382
غیر انتفاعی کارکارشناسیحسابداری13831385
دانشگاه ازاد اسلامی واحد همدانکارشناسی ارشدحسابداری13851388
آموزشیدانشگاه پیام نور مرکز سقزعضو هیات علمی13891397
اجراییدانشگاه پیام نور استان کردستانعضو شورای کارآفرینی13911393
مقالات منتشر شده در نشریات ISC5 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی2 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه18 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
تاثیر استراتژی متنوع¬سازی بر ریسک ورشکستگی شرکت¬ها  ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي تجربه كشورهاي موفق در زمينه مناطق تجارت آزاد و ارزيابي عملكرد مناطق ويژه اقتصادي كشور جهت الگوگيري براي توسعه منطقه ويژه اقتصادي بانه در استان كردستان 1391.08.28 1394.10.19قادري سامان ، كتابي طه ، قادري صلاح الدين کارفرماي طرح: موسسه آموزش عالي ناظر علمی :
(ساير موارد) بررسي اثر شاخص دوره تبديل وجه نقد بر بازده داراييها 1393.12.17 1394.04.21  ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :