خدیجه احمدی آملی

khahmadi@pnu.ac.ir
ahmadikh@hotmail.com
khahmadi@pnu.ac.ir
تهران - تهران
دانشیار
ریاضی
دانشگاه تربیت معلم تهرانکارشناسیریاضی 13621366
دانشگاه صنعتی شریفکارشناسی ارشدریاضی محض- جبر13671370
دانشگاه تربیت معلم تهراندکتریریاضی محض- جبرجابجایی و همولوژی13701375
اجراییدانشگاه پیام نورمدیر مسئول مجله علمی-پژوهشی کنترل و بهینه سازی در ریاضیات کاربردی13891400
اجراییدانشگاه پیام نورمدیر گروه آموزشی پژوهشی ریاضی استان تهران13921394
اجراییدانشگاه پیام نورمدیر گروه آموزشی پژوهشی ریاضی استان تهران13971399
اجراییمرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نوردبیر شورای تخصصی ریاضی13971398
اجراییانجمن ریاضی ایرانعضو کمیته بانوان انجمن ریاضی ایران13981401
اجراییمرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نوردبیر شورای تخصصی ریاضی13981400
اجراییانجمن ریاضی ایرانعضو هیات تحریریه مجله خبرنامه انجمن ریاضی ایران13981400
اجراییانجمن ریاضی ایرانمدیر اجرایی مجله خبرنامه انجمن ریاضی ایران13991401
اجراییدانشگاه پیام نوردبیر کمیته منتخب دانشکده علوم پایه 13991400
اجراییدانشگاه پیام نوررئیس دبیرخانه هیأت امناء و ممیزه دانشگاه پیام نور14001402
اجراییدانشگاه پیام نورمدیر مسئول مجله علمی Control and Optimization in Applied Mathematics14001402
اجراییدانشگاه پیام نورعضو هیات تحریریه مجله Control and Optimization in Applied Mathematics14011402
اجراییانجمن ریاضی ایرانعضو کمیته بانوان انجمن ریاضی ایران14011403
اجراییدانشگاه پیام نورمدیر مسئول مجله علمی Control and Optimization in Applied Mathematics14021404
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها20 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI20 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی7 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی2 مورد مشاهده
تاریخ و فلسفه ریاضیات1392تالیفدانشگاه پیام نور
مباحثی در نظریه حلقه و مدول1391تالیفدانشگاه پیام نور
مبانی جبر1401تالیفدانشگاه پیام نور
مبانی ماتریس ها و جبرخطی1389تالیفدانشگاه پیام نور
(بنيادي) صفر شدن مدول هاي كوهمولوژي موضعي از بالاترين مرتبه کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(بنيادي) هم متناهي و آرتيني بودن مدولهاي كوهمولوژي موضعي 1392.02.02 1393.02.01کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي k- رشته هاي منظم و خواص آن ها 1390.12.12 1391.09.01کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(بنيادي) بررسي خواص مدول هاي كوهمولوژي موضعي در حالت مشخصه ي 1386.03.07 1387.01.01کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(بنيادي) مروري بر مسايل مطرح شده بر مدول هاي كوهمولوژي موضعي 1387.11.24 1387.12.14کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(بنيادي) راهبردهايي براي غلبه بر اضطراب رياضيات 1387.04.11 1387.12.14کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
زبان انگلیسی

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :