بهروز لاری سمنانی

BLS@PNU.AC.IR
BLS@PNU.AC.IR
مدیرت بازرگانی، مدیریت مالی، مدیریت سرمایه گذاری، بورس، تحقیق در عملیات
تهران - حسن‌آباد
استادیار
مدیریت
دانشگاه تربیت مدرسدکترای تخصصیمدیریت گرایش مدیریت مالی13801385
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات ISC3 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی3 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه16 مورد مشاهده
حاکمیت شرکتی و امور مالی شرکتی1392تالیف 
تجارت و بورس الکترونیک مبانی و کاربردها1389تالیف 
بازارهای مالی پیشرفته نظریه ها و کاربردها1393تالیف 
(كاربردي) مطالعه روش هاي متداول كنترل صرف اعتبارات تخصيصي به مراكز و واحدهاي دانشگاه پيام نور استان تهران و ارائه راه كارهاي بهبود كنترل 1389.06.30 1391.10.01  ناظر علمی :
(كاربردي) مقايسه برنامه ريزي خطي و آرماني آميخته بهينه محصولات صنعت لوازم خانگي-قرارداد پيوست نيست   ناظر علمی :
رزومه علمی در فایل پیوست سوابق پژوهشی درج شده است.
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :