لیلا مسافر

l.mosafer57@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
آذربایجان غربی - نقده
مربی
مدیریت
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه9 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(كاربردي) بررسي راهكارهاي توسعه فن آوري اطلاعات در دانشگاه پيام نور مركز نقده 1390.10.28 1391.08.11احمدي علي ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي ميزان رضايتمندي ارباب رجوع(دانشجويان از نحوه ارايه خدمات در دانشگاه پيام نور مركز نقده 1389.09.14 1390.07.10  ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي راهكارهاي توسعه فن آوري اطلاعات در دانشگاه پيام نور مركز نقده 1390.10.28 1391.08.11احمدي علي ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :