لیدا مومنی بروجنی

lida.momeni@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
آنزیم شناسی، پایدارسازی پروتئین
چهارمحال و بختیاری - شهرکرد
دانشیار
زیست شناسی
دانشگاه اصفهانکارشناسی زیست شناسی13751379
دانشگاه اصفهانکارشناسی ارشدزیست شناسی علوم جانوری13791381
دانشگاه شهرکرددکتریبیوشیمی13901395
آموزشیدانشگاه پیام نورعضو هیات علمی13831399
مقالات منتشر شده در نشریات ISC1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI17 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه8 مورد مشاهده
ساختار اسیدهای نوکلئیک1397ترجمهدانشگاه شهرکرد
بافت شناسی و زیست شناسی سلولی1393ترجمهجهاد دانشگاهی
(بنيادي) مطالعات سينتيكي آنزيم ليزوزيم در حضور نانو ذره ZnO 1392.11.08 1393.10.29فرهاديان صادق ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي فعاليت هيپوگليسميك و هيپوليپيدميك عصاره متانولي برگهاي گياه ايشك در رتهاي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين 1389.07.26 1390.03.17  ناظر علمی :
(كاربردي) مقايسه اثر ضد باكتريايي زنجبيل و پياز بر روي استافيلولوك آرئوس، پسودوموناس ائروژينوزا، اشرشياكلي و كانديدا آلبيكانس 1389.03.01 1389.05.30  ناظر علمی :
(كاربردي) اثر عصاره گياه شنبليله بر روي كلسترول، HDL ، LDL و تري گليسيريد رت هاي ديابتي 1387.04.08 1388.03.10  ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي اثر هيپوگليسميك و هيپوليپيدميك گياه ايشك در رتهاي ديابتي شده با استرژتوزوتوسين   ناظر علمی :
اسپکتروفتومتری- اسپکتروفلوریمتری- سینتیک آنزیمی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :