m_jamshidi@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
دانشگاه پیام نور استان البرز
استادیار
زمین شناسی
دانشگاه تبریزکارشناسیزمین شناسی7579
دانشگاه تبریزکارشناسی ارشدزمین شناسی-پترولوژی7981
دانشگاه خوارزمیدکتریزمین شناسی - پترولوژی8389
آموزشیدانشگاه پیام نور البرزهیات علمی1390 
مقالات منتشر شده در نشریات ISC1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی8 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه29 مورد مشاهده
بررسی سنگ های دگرگونی با کاربرد فابریک کانی شناسی و شیمی1396تالیفجهاد دانشگاهی واحد شهیدبهشتی
واکنش های دگرگونی1397تالیفدانشگاه پیام نور
دگرشکلی ریزساختارها در سنگ ها1396ترجمهجهاد دانشگاهی واحد خوارزمی
کانی شناسی و سنگ شناسی1394تالیفدانشگاه پیام نور
(ساير موارد) ارتباط بين فابريك و شيمي كاني آمفيبول در سنگ هاي دگرگوني 1393.02.16 1394.05.28پيغمبري سيما-416126 ناظر علمی :
(بنيادي) بررسي پتروژنز توده نفوذي كمپلكس آلمابولاغ (شمال غرب ايران) با استفاده از شيمي كاني ها 1393.12.10 1394.07.13  ناظر علمی :
(بنيادي) مطالعه بلورهاي زيركون: راهبردي براي تشخيص، ماهيت و دماي تبلور ماگما   ناظر علمی :
(ساير موارد) پترولوژي و پتروفابريك سنگ هاي دگرگوني و آذرين كمپلكس آلمابولاغ 1391.01.22 1393.04.18  ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :

موضوع پیام :
متن پیام :