محبوبه روزبهانی

m.rouzbahani@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
تهران - نسیم‌شهر
استادیار
علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه تربیت معلم تهران( خوارزمی کنونی)کارشناسیتربیت بدنی و علوم ورزشی13751379
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزکارشناسی ارشدتربیت بدنی و علوم ورزشی13821384
دانشگاه خوارزمی تهراندکتریمدیریت ورزشی13921396
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
داخل دانشگاهی1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه4 مورد مشاهده
آمار و ریاضی در علوم ورزشی1395تالیفپیام نور
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :