مهدیه رضایی

mdrezaee@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مرکزی - خمین
استادیار
آموزش محیط زیست
اراککارشناسیمهندسی منابع طبیعی- محیط زیست13801384
علوم و تحقیقات تهرانکارشناسی ارشدمحیط زیست- آلودگی های محیط زیست13841386
پیام نوردکتریآموزش محیط زیست13921395
آموزشیدانشگاه پیام نور مرکز خمیندستیار علمی13861389
آموزشیدانشگاه پیام نور عضو هیات علمی13891402
اجراییدانشگاه پیام نور استان مرکزیعضو شورای تخصصی گروه کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی13901396
مدیریتیفصلنامه علمی آموزش محیط زیست و توسعه پایدارمدیر داخلی13941402
آموزشیگروه های آموزش محیط زیست و علوم تربیتی دانشگاه پیام نورتدریس در دوره کارشناسی ارشد13951402
مدیریتیکرسی یونسکو در آموزش محیط زیسترئیس کارگروه مدیریت سبز دانشگاهی13961404
اجراییدانشگاه پیام نور سازمان مرکزیعضو شورای تخصصی گروه آموزش محیط زیست13961400
اجراییدانشگاه پیام نور استان تهرانعضو شورای تخصصی گروه آموزش محیط زیست13961400
اجراییدانشگاه پیام نور استان مرکزیعضو شورای تخصصی گروه علوم تربیتی و روانشناسی استان مرکزی13961402
آموزشیدانشگاه پیام نورراهنمایی 31 عنوان مشاوره بیش از 60 عنوان و داوری 40 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد13961402
اجراییکمیته فرهنگی- اجتماعی شورای راهبردی مدیریت سبز دانشگاه پیام نورمسئول آموزش13971399
اجراییدانشگاه پیام نور استان مرکزیعضو شورای پژوهشی13971399
آموزشیدانشگاه پیام نورراهنمایی 1 عنوان، مشاوره 4 عنوان و داوری 6 عنوان رساله دکتری 13971402
مدیریتیدانشگاه پیام نور استان مرکزیمدیر گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه پیام نور استان مرکزی13971401
آموزشیگروه آموزش محیط زیست دانشگاه پیام نورتدریس در دوره دکتری رشته آموزش محیط زیست13981402
آموزشیدانشگاه خوارزمیداوری یک عنوان رساله دکتری13981398
اجراییدانشگاه پیام نور استان مرکزیعضو شورای آموزشی13981402
اجراییسازمان تحقیق و توسعه علوم انسانی(سمت)دبیر گروه تخصصی محیط زیست13991400
مدیریتیپژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار دانشگاه پیام نورمدیر گروه آموزش محیط زیست و فناوری های نوین13991402
اجراییپژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی(سمت)دبیر کارگروه محیط زیست14001401
مدیریتیدانشگاه پیام نور منطقه 4مدیر گروه علوم تربیتی منطقه 4 و نماینده دانشکده علوم تربیتی در استان مرکزی14011403
داخل دانشگاهی2 مورد مشاهده
رتبه های علمی کسب شده و جوایز4 مورد مشاهده
فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی16 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها3 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC34 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی31 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی5 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه12 مورد مشاهده
وزارت بهداشت1 مورد مشاهده
ویرایش علمی و طراحی آموزشی کتب1 مورد مشاهده
رهنمودهایی برای تعالی آموزش محیط زیست اوایل دوره کودکی1399ترجمهانتشارات کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست
آموزش همگانی محیط زیست1399تالیفدانشگاه پیام نور
اخلاق زیست‌محیطی1398تالیفپیام نور
رهنمودهایی برای تعالی آموزش محیط زیست 1399ترجمهانتشارات کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست
رهنمودهایی برای تعالی برنامه های آموزش غیررسمی محیط زیست1399ترجمهانتشارات کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست
رهنمودهایی برای تعالی مواد آموزش محیط زیست 1399ترجمهانتشارات کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست
رهنمودهایی برای تعالی آماده سازی و توسعه حرفه ای معلمان محیط زیستی 1399ترجمهانتشارات کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست
آموزش اخلاق محیط زیستی1396ترجمهجهاد دانشگاهی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
زبان انگلیسی در حد پیشرفته
ICDL
آشنایی کاربردی با نرم افزارهای SPSS.Lisrel, Maxqda
روش های تحقیق کمی و کیفی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :