rezaee181@yahoo.com
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
دانشگاه پیام نور استان مرکزی
استادیار
آموزش محیط زیست
پیام نوردکتریآموزش محیط زیست13921395
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
رتبه های علمی کسب شده و جوایز2 مورد مشاهده
فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی5 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها3 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC16 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی12 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی4 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه12 مورد مشاهده
اخلاق زیست‌محیطی1398تالیفپیام نور
آموزش اخلاق محیط زیستی1396ترجمهجهاد دانشگاهی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :

موضوع پیام :
متن پیام :