مهدی ملائی آرانی

M.Mollaei@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
ریاضیات-فعالیتهای فرهنگی-فعالیتهای مدیریتی
اصفهان - اردستان
استادیار
ریاضی
کاشانکارشناسیریاضی محض13771381
تربیت مدرسکارشناسی ارشدریاضی محض گرایش هندسه13811383
تحصیلات تکمیلی مرکز دکتری تهراندکتریریاضی محض گرایش هندسه (ساختار های فازی و هندسه فازی)13870
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
نشریات یا مجلات فاقد نمایه8 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
برنامه نویسی maple , python . باغ و گیاه
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :