محمود محمدی

mohamadi@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
سیستان و بلوچستان - ایرانشهر
استادیار
اقتصاد
سیستان و بلوچستانکارشناسیعلوم اقتصادی گرایش صنعتی7782
آزاد شیرازکارشناسی ارشدعلوم اقتصادی 8285
آزاد کرماندکتراعلوم اقتصادی 9499
مدیریتیدانشگاه پیام نور سیب سورانرئیس مرکز8688
مدیریتیدانشگاه پیام نورراسکرئیس مرکز8896
مدیریتیدانشگاه پیام نور مرکز خاشرئیس مرکز9603
نشریات یا مجلات فاقد نمایه1 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :