محمود پایه قدر

mpayehghadr@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
دانشگاه پیام نور استان البرز
دانشیار
شیمی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
داخل دانشگاهی2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI36 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه69 مورد مشاهده
کتاب شیمی تجزیه 21387تالیف 
آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی1382تالیف 
تجزیه نمونه های معدنی1391تالیف 
آزمایشگاه شیمی تجزیه 11390تالیف 
شیمی تجزیه 21390تالیف 
اسپکتروسکوپی تجزیه ای 2 - مولکولی1391تالیف 
رادیوشیمی و کاربرد آن در شیمی تجزیه1393تالیف 
آآزمایشگاه شیمی تجزیه 11374تالیف 
(كاربردي) مطالعات ساختاري، هدايت¬سنجي و اسپكتروسكوپي برخي از يون¬هاي فلزات قليايي، قليايي خاكي، واسطه، سنگين و لانتانيدها با تعدادي از ليگاندهاي كراون و آزاكراون اتر جديد 1390.12.16 1391.03.22  ناظر علمی :
(كاربردي) سنتز، شناسايي، مطالعه اسپكتروسكوپي و اثرات بيولوژيكي تعدادي از ليگاندهاي آريل و الكيل هيدرازونها و كمپلكس هاي آنها با برخي از عناصر واسطه کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) علل بررسي ترموديناميك پايداري آنزيم كربنيك نهيدراز با فلز روي در دماهاي مختلف   ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي امكان سنجي افزايش بازيابي بعضي از عناصر گرانبها از فرايند طلاشويي معادن طلا بهرامي پناه نيلوفر-386380 ناظر علمی :
(كاربردي) اندازه گيري مقادير بسيار كم برخي از عناصر سمي (مانند كادميم در برخي از مواد غذايي 1391.04.06 1391.09.11  ناظر علمی :
(كاربردي) سنتز و تعيين ساختار نانواكسيدها و سولفيدهاي فلزي با استفاده از پليمرهاي كئورديناسيوني جديد و مطالعات محلول و ساختاري آنها   ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي اثر حلال بر واكنش كمپلگس شدن برخي از ليگاندهاي كراون و آزا-كراون اتري با برخي از يونهاي فلزي 1390.10.27 1391.06.05  ناظر علمی :
(بنيادي) پليمرهاي كوئوديناسيوني فلز - ارگانيك برپايه مشتقات ايميدازول - بنزن و كربوكسي بنزآلدئيد ، سنتز، تعيين ساختار و خواص نوري 1392.11.06 1392.12.21  ناظر علمی :
(بنيادي) پليمرهاي كئورديناسيوني فلز - ارگانيك بر پايه مشتقات ديميدازول-بنزن و كربوكسي آلدئيد،سنتز ، تعيين ساختار و خواص نوري 1391.12.05 1392.12.05  ناظر علمی :
(كاربردي) تعيين مقادير بسيار كم برخي از فلزات واسطه و سنگين در نمونه هاي آب به روش هاي جذب اتمي و ولتاژمتري پس از پيش تغليظ با استخراج فاز جامد 1391.08.14 1392.02.06  ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي اثرات نانو ذرات تيتانيم دي اكسيد در فرمولاسيون هاي كرم هاي ضد آفتاب 1392.08.20 1393.02.20  ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :