مهناز محمدزاده نصیرآبادی

nasrabadi55@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مطالعات توسعه روستایی، توسعه کشاورزی، کشاورزی ارگانیک، نرم افزارهای تخصصی SPSS-GIS- لیزرل
اردبیل - مشگین‌شهر
استادیار
مهندسی کشاورزی
دانشگاه بوعلی سیناکارشناسی مهندسی کشاورزی-ترویج و آموزش کشاورزی7579
دانشگاه تربیت مدرسکارشناسی ارشدمهندسی کشاورزی-ترویج و آموزش کشاورزی8183
دانشگاه تهراندکتریمهندسی کشاورزی-توسعه کشاورزی9095
اجراییدانشگاه پیام نورسرپرست مرکز مشگین شهر8688
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی3 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه21 مورد مشاهده
نظام های کشاورزی پایدار ( مروری بر رویکردهای غالب)1387تالیف 
صنایع روستایی1390تالیف 
(كاربردي) بررسي عوامل موثر بر رفتار اطلاع يابي كارشناسان جهاد كشاورزي و شركتهاي خدمات مشاوره اي كشاورزي استان اردبيل موسوي مينا کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(بنيادي) تعيين مولفه هاي يادگيري الكترونيك از ديدگاه مدرسان و اعضاي هيات علمي دانشگاه پيام نور استان اردبيل   ناظر علمی :
تسلط به نرم افزار های تخصصی SPSS- لیزرل
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :