mohseni.b2019@PNU.AC.IR
09113263032
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
دانشگاه پیام نور استان گلستان
مربی
مهندسی کشاورزی
آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهرانکارشناسی ارشدآبخیزداری13851387
مازندرانکارشناسیمهندسی منابع طبیعی- مرتع و آبخیزداری7781
علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساریدانشجوی دکترای تخصصیعلوم و مهندسی آبخیزداری- گرایش مدیریت حوزه های آبخیز97 
اجراییاداره کل منابع طبیعی استان مازندرانکارشناس حفاظت13831384
اجراییشرکت جاماب تهرانمشاور پروژه تامین آب مناطق گرمسیری کشور13841385
اجراییدانشگاه پیام نور استان گلستانعضو هیات علمی1390ادامه دارد
اجراییدانشگاه پیام نور استان گلستانمدیر گروه بخش کشاورزی و منابع طبیعی1393بحال
اجراییدانشگاه پیام نور استان گلستانسرپرست آزمایشگاه استان1395حال
اجراییدانشگاه پیام نور استان گلستانرییس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت1395حال
اجراییدانشگاه پیام نور گلستاندبیر و عضو کمیته خرید تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه پیام نور استان گلستان94حال
اجراییدانشگاه پیام نور گلستاندبیر کمیته استقرار و نظارت بر شرکت های دانش بنیان دانشگاه پیام نـــور استان گلستان95حال
اجراییدانشگاه پیام نور گلستاندبیر شـــورای کارآفرینی و ارتبــاط با صنعت دانشگاه (کــاراد) پیام نــــور استــان گلستان95حال
اجراییدانشگاه پیام نور گلستاندبیر شورای پژوهشی دانشگاه پیام نور استان گلستان9596
اجراییدانشگاه پیام نور گلستانعضو حقوقی شورای کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه (کاراد) پیام نور استان گلستان95حال
اجراییدانشگاه پیام نور استان گلستانرییس پژوهش و کارآفرینی95ادام
اجراییدانشگاه پیام نور گلستانعضو حقوقی شـــورای پژوهشی دانشگاه پیام نـــور استان گلستان96حال
فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی2 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها6 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی12 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه11 مورد مشاهده
ویرایش علمی و طراحی آموزشی کتب1 مورد مشاهده
هیدرولوژی آبهای سطحی1396تالیفدانشگاه پیام نور
آشنایی با نرم افزارهای تخصصی آبیاری و زهکشی1395تالیفدانشگاه پیام نور
آبخیزداری با معرفی جدیدترین مدل های حوزه آبخیز1393تالیفسخن گستر
طرح توسعه سند اقتصادی و اشتغالزایی بنیاد مسکن استان گلستان (ماده 27 قانون برنامه توسعه ششمایوب بدراق نژاد- صادق برزگر- رضا سارلی ناظر علمی :
استخراج زیرحوزه های آبریز و مشخصات آن از طریق تولید مدل رقومی ارتفاعی با استفاده از داده¬های لیدار و رادار و مقایسه آنها با روشهای معمولمتین ناظر علمی :
تهیه نقشه های کیفیت آب غرب استان گلستان با مقایسه مدل های سری کریجینگ و کوکریجینگ و شناسایی مهمترین عوامل موثر بر کیفیت آببهناز راحلی نمین ناظر علمی :
(كاربردي) توسعه يك رابطه رياضي براي برآورد تبخير از روي پارامترهاي محلي هواشناسي درزي نقت چالي عبدالله ناظر علمی :
(كاربردي) محاسبه ضريب رواناب سطحي با دوره بازگشت 25 و 50 ساله براي سطح حوضه هاي آبريز كمتر از 50 كيلومتر مربع رزاقيان هادي-389232 ، درزي نفتچالي عبداله ، نيكزاد اسماعيل ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :

موضوع پیام :
متن پیام :