دکتر مجید دهمرده

m.dahmardeh@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
سیستان و بلوچستان - زابل
استادیار
علوم اقتصادی
دانشگاه سیستان و بلوچستاندکتریعلوم اقتصادی  
زابلکارشناسیاقتصاد کشاورزی13771381
دانشگاه تهرانکارشناسی ارشدمهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی13821384
اجراییدانشگاه پیام نور زهکسرپرست دانشگاه 1387-1392  
اجراییدانشگاه پیام نور زابلمدیر امور اداری 1394 تا کنون  
مدیریتیدانشگاه پیام نور واحد زهکرییس دانشگاه پیام نور واحد زهک13961399
مقالات منتشر شده در نشریات ISI2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه4 مورد مشاهده
طرح آزمایشات کشاورزی- نکات کلیدی پرسشهای چند گزینه ای همراه با پاسخ تشریحی1390تالیف 
طرح آزمایشات کشاورزی(11390تالیف 
تجربه های تافل1389تالیف 
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :