مجید محمودی

ma_mahmoodi2000@yahoo.com.au
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
قم - جعفریه
مربی
كشاورزي
لرستانکارشناسی ارشدمهندسی کشاورزی- زراعت13831385
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
داخل دانشگاهی1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI3 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه3 مورد مشاهده
تحقیق در علوم گیاهی برای متخصصان کشاورزی1397تالیف 
تجزیه و تحلیل طرح های آماری با رویکرد کاربردی در پژوهش های کشاورزی1392تالیف 
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
َآشنایی با ms office
R- R Studio, SAS, Minitab, MSTAT-C, SPSS, GenStat, GGE biplot, MULTI BIPLOT, BMS, WRPLOT, XLSTAT, STATGRAPHICS, MATLAB
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :