مجید رحمتی

*****
*****
یزد - ابرکوه
مربی
علوم اجتماعی