مجید واحدی

M_Vahedi@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
آذربایجان شرقی - تبریز
استادیار
علوم تربیتی و روان شناسی
پونا- هندوستاندکتری تخصصیعلوم تربیتی - مدیریت آموزشی13851388
آموزشیدانشگاه پیام نور خویهیات علمی13891390
آموزشیدانشگاه پیام نور تبریزهیات علمی13901401
مدیریتیدانشگاه پیام نور بنابرئیس دانشگاه پیام نور بناب13901391
مدیریتیدانشگاه پیام نور استان آذربایجانشرقیمدیرنظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان آذربایجانشرقی13911392
مدیریتیدانشگاه پیام نور استان آذربایجانشرقیرئیس دانشگاه پیام نور استان آذربایجانشرقی13921395
مقالات منتشر شده در نشریات ISC1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه26 مورد مشاهده
اثربخشی آموزش خانواده در مشارکت والدین دانش آموزان1393تالیف 
(كاربردي) بررسي رابطه بين تعهد سازماني و رفتار شهروندي اساتيد و كاركنان دانشگاه پيام نور خوي 1389.04.04 1391.03.02کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :