مجید ضماهنی

zamahani@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مدیریت دولتی
تهران - پردیس
دانشیار
مدیریت دولتی
دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور
تهرانکارشناسیمدیریت باز گانی13701375
علامهکارشناسی ارشدمدیریت دولتی13771379
پونا-هندوستاندکتریمدیریت دولتی13831386
اجراییدانشگاه پیام نورمدیریتی13861400
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی5 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه13 مورد مشاهده
فراگرد بودجه ریزی دولتی1400تالیفپیام نور
سرمایه اجتماعی زیربنای رفتار شهروندی سازمانی1399تدوینجهاد دانشگاهی
مطالعات تطبیقی مدیریت منابع انسانی1397تالیفپیام نور
رهبری و تحول سازمانی از دیدگاه اسلام1395تالیفدانشگاه پیام نور
به سوی ارتقا فضائل1394تالیفجهاد دانشگاهی
(توسعه اي) حكمراني خوب و مبارزه با فساد - مورد مطالعه ايران 1387.11.20 1388.02.06کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
تخصص در رشته مدیریت دولتی
مهارت در مکالمه زبان انگلیسی
تحقيق و پژوهش در زمينه علوم انساني
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :