منصور حسین پور میزاب

m.hosseinpour@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
نشانه شناسی فرهنگی هنر، اسطوره شناسی، نمادشناسی، نقد هنر معاصر
آذربایجان شرقی - تبریز
استادیار
هنرهای کاربردی
دانشگاه سراسری زابلکاردانیباستان شناسی8082
دانشکده میراث فرهنگی تهرانکارشناسی ناپیوستهموزه داری(طراحی موزه)8386
دانشگاه سیستان و بلوچستانکارشناسی ارشدپژوهش هنر8688
دانشگاه هنر اسلامی تبریزدکتری تخصصیهنرهای اسلامی9599
مدیریتیدانشگاه پیام نور مرکز تبریزمدیرگروه آموزشی هنر و معماری منطقه 314021402
مدیریتیدانشگاه پیام نور مرکز تبریزمدیرگروه هنر و معماری9395
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها9 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی7 مورد مشاهده
ویرایش علمی و طراحی آموزشی کتب1 مورد مشاهده
آشنایی با باستان شناسی(برای دانشجویان گروه هنر)1401تالیفدانشگاه پیام نور
معماری و تزیین در مسجد کبود1391تالیفارک تبریز
معماری شمالغرب ایران در دوره ترکمانان1396تالیفبهار دخت تبریز
(كاربردي) طرح محتوايي موزه شهر سوخته زابل کارفرماي طرح: سازمان ميراث فرهنگي سيستان و بلوچستان ناظر علمی :
(كاربردي) طرح محتوايي موزه محلي سوران و راسك کارفرماي طرح: سازمان ميراث فرهنگي سيستان و بلوچستان ناظر علمی :
(كاربردي) طرح محتوايي اكو موزه باد کارفرماي طرح: سازمان ميراث فرهنگي سيستان و بلوچستان ناظر علمی :
(كاربردي) طرح محتوايي موزه قرآن و كتابت ايرانشهر کارفرماي طرح: سازمان ميراث فرهنگي سيستان و بلوچستان ناظر علمی :
(كاربردي) طرح محتوايي موزه بمپور کارفرماي طرح: سازمان ميراث فرهنگي سيستان و بلوچستان ناظر علمی :
(كاربردي) طرح محتوايي موزه محلي چابهار کارفرماي طرح: سازمان ميراث فرهنگي سيستان و بلوچستان ناظر علمی :
(كاربردي) طرح محتوايي موزه مشاهير سيستان کارفرماي طرح: سازمان ميراث فرهنگي سيستان و بلوچستان ناظر علمی :
(كاربردي) طرح محتوايي موزه بزرگ زاهدان کارفرماي طرح: سازمان ميراث فرهنگي سيستان و بلوچستان ناظر علمی :
(كاربردي) طراحي و نظارت و اجراي معماري داخلي موزه پست زاهدان کارفرماي طرح: سازمان ميراث فرهنگي تهران ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :