مریم احمدی

ahmadi@pnu.ac.ir
ahmadi.pnu85yahoo.com
ادبیات معاصر، تصحیح نسخ خطی
همدان - رزن
مربی
زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه کردستانکارشناسیزبان و ادبیات فارسی13771381
بوعلی سیناکارشناسی ارشدزبان و ادبیات فارسی13821384
تحصیلات تکمیلیدکترازبان و ادبیات فارسی14001400
آموزشیدانشگاه پیام نور استان همدانتدریس دروس تخصصی و عمومی13851398
آموزشیدانشگاه پیام نور استان همدانآموزش دروس تخصصی رشته زبان و ادبیات فارسی13851398
نشریات یا مجلات فاقد نمایه8 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
خوشنویسی مرحله عالی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :