مریم بخشش

bakhshesh@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
همدان - ملایر
استادیار
علوم تربیتی
پیام نور مرکز ملایرکارشناسیروانشناسی عمومی13771381
دانشگاه پیام نور مرکز تهرانکارشناسی ارشدبرنامه ریزی درسی13811385
مرکز تحصیلات تکمیلی پیام نور تهراندکتریبرنامه ریزی آموزش از راه دور13891395
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها7 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی3 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :