مریم عزالدین

maryamezoddin@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
سمنان - سمنان
دانشیار
شیمی
دانشگاه تهراندكتراشيمي تجزيه  
تهراندكتراشيمي تجزيه8589
اجراییدانشگاه پيام نورمدير گروه استاني1392 
مقالات منتشر شده در نشریات ISI9 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه2 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(كاربردي) تعيين آرسنيك در آب، مواد غذايي و نمونه هاي بيولوژيكي با تشكيل جاذب به صورت درجا در روش استخراج فاز جامد و با كمك آلتراسونيك و اندازه گيري آن با جذب اتمي الكتروترمال 1393.07.02 1393.11.28  ناظر علمی :
(بنيادي) :..اندازه گيري فتالات استرها از نمونه آبهاي محيطي بوسيله نانو آلوميناي اصلاج شده بعنوان جاذب 1391.11.24 1392.09.19کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
روشهاي استخراج و جداسازي تركيبات
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :