مریم نعیمی

M.Naeemi@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مرکزی - تفرش
مربی
علوم تربیتی
دانشگاه علامه طباطبایی تهرانکارشناسی ارشدمدیریت برنامه ریزی آموزشی  
آموزشیدانشگاه پیام نور تفرشهیات علمی  
داخل دانشگاهی5 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(كاربردي) بررسي ميزان و علل گرايش به آسيب هاي اجتماعي در خانواده شهدا و ايثارگران استان مركزي 1387.12.18 1388.05.08کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي ميزان افسردگي دانشجويان و رابطه آن با وابستگي به ديگران در دانشگاه پيام نور تفرش 1388.01.20 1388.09.24  ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي ميزان مهارت مقابله اي دانشجويان دختر و پسر نسبت به فشار و تنيدگي رواني در دانشگاه پيام نور تفرش 1389.01.24 1390.04.04  ناظر علمی :
مهارت در تدریس و تحقیق و آموزش
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :