مریم رمضانی

ramezaniy.m@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
خراسان رضوی - سبزوار
مربی
اقتصاد
دانشگاه شهید بهشتی کارشناسیعلوم اقتصادی - اقتصاد نظری 13771381
دانشگاه شهید بهشتی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی - برنامه ریزی سیستم های اقتصادی 13811384
دانشگاه پیام نور دکتریعلوم اقتصادی 13901400
اجراییدانشگاه پیام نور عضو هیأت علمی دانشگاه13861401
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :