مریم رمضانی

ramezaniy.m@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اقتصاد سنجی، اقتصاد ریاضی، اقتصاد پولی، اقتصاد مالی
خراسان رضوی - سبزوار
استادیار
اقتصاد
دانشگاه شهید بهشتی کارشناسیعلوم اقتصادی - اقتصاد نظری 13771381
دانشگاه شهید بهشتی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی - برنامه ریزی سیستم های اقتصادی 13811384
دانشگاه پیام نور دکتریعلوم اقتصادی 13901400
آموزشیدانشگاه آزاد اسلامی تدریس13841385
آموزشیدانشگاه پیام نور هیات علمی 13861402
مدیریتیشرکت اینترنتی یوک بازار مدیر فروش و بازاریابی13981402
آموزشیدانشکده فنی امام خمینی (دانشگاه فنی حرفه ای) تدریس13981399
آموزشیدانشگاه حکیم سبزوار تدریس14011402
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی2 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
آشنایی با نرم افزارهای Office2021 - SPSS - Eviews - MATLAB -
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :