دکتر مریم شفیعی تابان

Shafieetaban_m@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
ادبیات، عرفان، فلسفه، کلام، تاریخ، هنر، زبان شناسی، نقد و نظریه های ادبی، روایت شناسی، تصحیح نسخه های خطی و مطالعات بینا رشته ای
همدان - اسدآباد
استادیار
زبان و ادبیات فارسی
عضو هیئت علمی دانشگاه _ ویراستار _ مترجم _ منتقد ادبی
بوعلی سینا همدان کارشناسیزبان و ادبیات فارسی 00
بوعلی سینا همدان کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی 00
تحصیلات تکمیلی تهران دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی 00
آموزشیدانشگاه پیام نور استان همدان عضو هیئت علمی رشته زبان و ادبیات فارسی 13841403
اجراییمجله پژوهش علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا مدیر داخلی و ویراستار 8083
آموزشی دانشگاه پیام نور استان همدان و دانشگاه بوعلی سیناتدریس8384
مدیریتیدانشگاه پیام نور مرکز اسدآباد مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی 8499
مدیریتیدانشگاه پیام نور مرکز همدانمدیر روابط عمومی مرکز همدان8789
اجراییدانشگاه پیام نور استان همدان همکاری فعال در برگزاری نمایشگاه گلبرگ مهر (دستاوردهای سی ساله انقلاب اسلامی)8787
فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی2 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها8 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی8 مورد مشاهده
ویرایش علمی و طراحی آموزشی کتب3 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(بنيادي) نگاهي تازه به آموزه هاي مثبت عرفان اسلامي با تكيه بر آثار سنايي عطار مولوي و حافظ 1387.11.12 1388.02.30  ناظر علمی :
مطالعات چند ساله در زمینه عرفان و علم کلام، زبان شناسی، نقد و نظریه های ادبی؛ تخصص در حوزه روایت شناسی و ادبیات داستانی؛ تجربه انواع ویرایش کتاب و سایر متون علمی و تخصصی؛ تصحیح نسخه خطی؛ آشنایی با زبان های عربی و انگلیسی و تسلط به متون تخصصی مرتبط با رشته زبان و ادبیات فارسی
دارای مدرک تافل زبان انگلیسی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :